Đăng ký công ty của bạn với thương mại địa phương và đăng ký công ty. Thanh toán phí đăng ký, Ngân hàng hoặc Giới thiệu tài chính.