Điều kiện chung của việc bán và sử dụng các dịch vụ trực tuyến

.

.

.

.

.

.

.
.

 1. Mục đích và phạm vi

1.1. Các Điều kiện Bán và Sử dụng Chung này nhằm điều chỉnh các quan hệ thương mại giữa " JwbWorld.com » nhà điều hành thương mại: SUXYS Ltd, Trụ sở chính: 20 22 Wenlock Road, London, United Kingdom– (EU), email: info@jwbworld.com ("JwbWorld.com") và khách hàng của nó (" Khách hàng "). Trên cơ sở các Điều kiện Thương mại Chung này, jwbworld.com sẽ cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ khác nhau như thành lập công ty (" Xã hội ") và một số dịch vụ bổ sung có liên quan (" Dịch vụ bổ sung ») cũng như hỗ trợ mở tài khoản với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng (" Mở Tài khoản hoặc Giới thiệu Ngân hàng »).

1.2. Các Điều kiện Thương mại Chung này tạo thành một phần không thể tách rời của bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa KHÁCH HÀNG et JwbWorld.com bằng chữ ký điện tử của một biểu mẫu JwbWorld.com , rằng nó được ký trực tuyến thông qua việc xác thực đơn đặt hàng trên một nền tảng JwbWorld.com hoặc trên giấy (" Hợp đồng "). Bằng cách ký kết Hợp đồng với JwbWorld.com , Khách hàng chấp nhận các Điều kiện Thương mại Chung này. Danh sách giá và danh sách các dịch vụ có sẵn trên các trang web của JwbWorld.com .

1.3. Tất cả các điều kiện chung khác đi ngược lại, mâu thuẫn hoặc bổ sung cho các Điều kiện thương mại chung này sẽ bị loại trừ khỏi bất kỳ Hợp đồng nào, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác bằng văn bản giữa Khách hàng và JwbWorld.com.

1.4. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các Điều kiện thương mại chung này và bất kỳ Hợp đồng nào, các quy định của Hợp đồng sẽ được ưu tiên áp dụng so với các Điều kiện thương mại chung này. Trong trường hợp xảy ra xung đột, bạn có thể liên hệ với dịch vụ quản lý xung đột của chúng tôi tại: JwbWorld.com

1.5. JwbWorld.com có quyền sửa đổi các Điều kiện Thương mại Chung vào bất kỳ lúc nào với hiệu lực ngay lập tức. Khách hàng sẽ được thông báo về những thay đổi này bằng một thông báo được xuất bản trên JwbWorld.com . Các sửa đổi sẽ được Khách hàng chấp thuận, trừ khi JwbWorld.com nhận được phản đối bằng văn bản về vấn đề này trong vòng bốn tuần kể từ ngày thông báo.

 1. Nội dung và phạm vi dịch vụ

Thành lập và quản lý Công ty và Dịch vụ bổ sung

2.1. JwbWorld.com có thể cung cấp cho Khách hàng dịch vụ thành lập công ty, trong các khu vực pháp lý được chỉ định trong danh sách được công bố trên trang web của JwbWorld.com hoặc các nền tảng của nó (internet, ứng dụng di động hoặc ứng dụng máy tính bảng, ứng dụng IOS, ứng dụng Android). JwbWorld.com cũng có thể sắp xếp, cho dù thông qua các chi nhánh để JwbWorld.com hoặc các bên thứ ba, việc cung cấp các Dịch vụ bổ sung như bổ nhiệm giám đốc ủy thác, cổ đông được ủy thác, tài khoản người bán trên Internet, biểu tượng công ty, dấu công ty, dấu công ty, giấy ủy quyền, chứng nhận có công chứng và apostille trên tài liệu, yêu cầu giấy phép, yêu cầu phê duyệt, tìm kiếm mặt bằng, tìm kiếm nhân sự, tìm kiếm đối tác và bất kỳ dịch vụ nào khác JwbWorld.com và KHÁCH HÀNG sẽ coi việc tạo hoặc thành lập công ty của khách hàng là hữu ích. Thuật ngữ "công ty liên kết" có nghĩa là, liên quan đến JwbWorld.com, một công ty con hoặc một công ty mẹ của JwbWorld.com hoặc bất kỳ công ty con nào khác của công ty mẹ này, luật sư, kế toán, luật gia, công chứng viên và các đại lý khác JwbWorld.com.

2.2. Tất cả các Dịch vụ bổ sung sẽ được cung cấp trên cơ sở thỏa thuận cụ thể giữa Khách hàng và nhà cung cấp Dịch vụ bổ sung có liên quan, ngoại trừ con dấu, tem và biểu tượng, chứng nhận có công chứng và apostille. 

2.3. Những điều sau đây được bao gồm trong đăng ký gói công ty: 4 cổ đông, 2 giám đốc, cổ đông bổ sung hoặc giám đốc phải được lập hóa đơn đăng ký tùy theo thẩm quyền.

Tài khoản ngân hàng & Giới thiệu ngân hàng & Ví 

2.3. JwbWorld.com theo yêu cầu có thể hỗ trợ Khách hàng trong việc giới thiệu ngân hàng hoặc tài chính, mở tài khoản với ngân hàng, tổ chức thanh toán, tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp dịch vụ phi ngân hàng, nhà cung cấp ví, (" Ngân hàng hoặc Tổ chức "). Trong ngữ cảnh này, JwbWorld.com có thể cung cấp cho Khách hàng danh sách các cơ sở, nhưng Khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn cơ sở tùy thuộc vào sự chấp nhận của việc thành lập và tuân thủ của khách hàng và công ty, công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện thương mại của mình (Good Standing, Các hoạt động, Hỗ trợ, mặt bằng…). Khách hàng có thể chọn một cơ sở từ danh sách các cơ sở được cung cấp bởi JwbWorld.com hoặc cơ sở của bên thứ ba (chỉ khi có yêu cầu và không có bất kỳ đảm bảo nào rằng cơ sở chấp nhận việc mở tài khoản công ty của khách hàng) trong giới hạn hai yêu cầu và từ chối của khách hàng và / hoặc ngân hàng và / hoặc cơ sở). Việc triển khai thành công các dịch vụ bổ sung như thẻ tín dụng, sổ séc hoặc truy cập ngân hàng Internet không được đảm bảo và được cung cấp nguyên trạng và không có bảo hành. Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp theo quy định của luật hiện hành và khách hàng cam kết cung cấp tất cả thông tin liên quan đến hoạt động của nó và nguồn gốc của quỹ, và bất kỳ câu hỏi hoặc thông tin nào khác mà cơ sở yêu cầu hoặc JwbWorld.com.

2.4 SUXYS và JwbWorld.com không cung cấp bất kỳ dịch vụ Ví hoặc Ví điện tử nào, các dịch vụ Ví hoặc Ví điện tử có trên trang web của www.FiduLink.com và hoặc các tên miền phụ và các tên miền thương hiệu khác là dịch vụ của Công ty TNHH Quốc tế SUXYS. Khách hàng chấp nhận rằng anh ta không thể trong bất kỳ trường hợp nào và dưới bất kỳ hình thức nào chống lại JwbWorld.com hoặc SUXYS liên quan đến đăng ký và liên kết đăng nhập trên trang web JwbWorld.com. Khách hàng xả JwbWorld.com và SUXYS cho tất cả các thủ tục trong trường hợp có tranh chấp với các cơ sở hoặc các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng khác mà nó đã được cơ sở của mình giới thiệu theo yêu cầu của mình.

 1. Quyền từ chối dịch vụ

JwbWorld.com và hoặc SUXYS có quyền từ chối tất cả hoặc một phần các dịch vụ mà nó cung cấp cho Khách hàng mà không cần lý do hoặc giải thích, và không thể chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về việc từ chối này. Không thể hoàn lại tiền trong trường hợp từ chối dịch vụ bởi JwbWorld.com. Nếu bạn bị từ chối dịch vụ, bạn có thể liên hệ với bộ phận pháp lý của chúng tôi tại: law @JwbWorld.com

 1. Tư vấn pháp lý

Mặc dầu JwbWorld.com cố gắng cung cấp thông tin trung thực và chính xác về tất cả các dịch vụ, khu vực pháp lý, hình thức pháp lý của công ty, thuế và các thông tin khác liên quan đến việc thành lập công ty, nó không cung cấp lời khuyên hoặc thông tin liên quan (Thuế cá nhân, Pháp nhân thuế, Hiệp hội nước ngoài , Hội đồng trong nước-Ngoài nước, Miễn thuế cho cá nhân và công ty) Như vậy, khách hàng chấp nhận và xác nhận rằng mình không nhận được bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc thuế nào từ JwbWorld.com  hoặc Công nghệ hoặc Đại lý SUXYS JwbWorld.com Cơ sở (Luật sư, Luật gia, Kế toán, Đại lý) hoặc bất kỳ tổ chức nào khác hoặc thể nhân hoặc pháp nhân liên quan đến JwbWorld.com hoặc SUXYS. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng mình nhận được tất cả các tư vấn pháp lý và thuế cần thiết liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động không vi phạm luật của bất kỳ cơ quan tài phán có thẩm quyền nào. Khách hàng chấp nhận và cam kết đảm bảo các hành vi pháp lý, tài chính và hành chính tốt của công ty mình. 

 1. Mục tiêu pháp lý

Khách hàng đảm bảo rằng họ sẽ không sử dụng bất kỳ quyền nào được cấp trong Hợp đồng cho các mục đích bất hợp pháp, khiêu dâm, vô đạo đức hoặc phỉ báng và sẽ không làm mất uy tín JwbWorld.com Không đời nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, Khách hàng không được sử dụng hoặc liên kết tên của JwbWorld.com và Đại lý JwbWorld.com , toàn bộ hoặc một phần, cho mục đích thương mại. Nếu có, JwbWorld.com có quyền hợp tác với bất kỳ cơ quan điều tra chính thức nào trong trường hợp có cáo buộc vi phạm đối với Khách hàng. 

 1. Rửa tiền và thẩm định

Khách hàng sẽ cung cấp JwbWorld.com bất kỳ thông tin nào mà bên sau cho là cần thiết để đảm bảo rằng Công ty tuân thủ luật chống rửa tiền hiện hành và thẩm định. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin được cung cấp cho JwbWorld.com đúng. Khách hàng cũng tuyên bố với JwbWorld.com rằng hàng hóa hoặc tiền được đưa vào Công ty không cấu thành, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền thu được từ tội phạm hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác. Để cho phép JwbWorld.com để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình, Khách hàng sẽ JwbWorld.com được thông báo đầy đủ và nhanh chóng về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến người thụ hưởng kinh tế, các cổ đông và giám đốc của công ty. Những người thụ hưởng kinh tế do Khách hàng chỉ định sẽ ký vào “biểu mẫu” hoặc “biểu mẫu điện tử” theo yêu cầu của Hợp đồng. Khách hàng sẽ thông báo JwbWorld.com bản chất của các hoạt động của công ty anh ta không chậm trễ và bất kỳ thay đổi nào sẽ phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của JwbWorld.com. Khách hàng và các cổ đông và những người thụ hưởng khác của công ty phải thực hiện xác minh danh tính trong vòng 30 ngày kể từ khi thành lập công ty bằng giải pháp của www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite hoặc Lite + Chứng chỉ tối thiểu. Xác minh danh tính là bắt buộc đối với tất cả người dùng. Khách hàng sẽ phải thực hiện xác minh AML và KYC với giải pháp của www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite hoặc Lite + chứng chỉ Tối thiểu). 

 1. Nghĩa vụ của khách hàng

Việc cung cấp các tài liệu hỗ trợ liên quan đến thẩm định giải trình có thể, cụ thể và không đầy đủ, bao gồm: bản sao gốc có chứng thực của giấy tờ tùy thân, bằng chứng địa chỉ ngày dưới 3 tháng, thư giới thiệu của ngân hàng, bản sao gốc có chứng thực của các tài liệu của công ty, như cũng như bản gốc của các bản dịch được chứng nhận nếu có, chứng nhận công chứng, apostille và chứng chỉ kỹ thuật số khác (IDST WORLD). Tất cả các chứng nhận phải được sản xuất theo các yêu cầu của cơ quan tài phán áp dụng và theo bất kỳ hướng dẫn nào từ JwbWorld.com. Khách hàng có nghĩa vụ nộp các tài liệu cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ thẩm định trước khi bắt đầu dịch vụ. JwbWorld.com và các đại lý, luật sư, kế toán, luật gia, đại lý địa phương.

 1. Phí và điều khoản thanh toán

Nói chung

8.1. Khách hàng cam kết thanh toán các khoản phí được yêu cầu bởi JwbWorld.com khi đặt hàng gói công ty của bạn. Biểu phí JwbWorld.com xuất hiện trong bảng giá công bố trên trang web của JwbWorld.com (JwbWorld.com) và các nền tảng của nó. Ngoài các chi phí được đề cập trên trang web, Khách hàng thừa nhận phải hoàn trả tất cả các chi phí phát sinh, bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí phát sinh trong quá trình triệu tập hoặc tham gia các cuộc họp của giám đốc, cổ đông hoặc thư ký, chi phí triệu tập hoặc tham dự bất kỳ cuộc họp đại hội đồng bất thường nào của Công ty, các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị chuyển tiếp bất kỳ thông báo hoặc tuyên bố nào và tất cả các chi phí tương tự khác. JwbWorld.com chỉ bắt đầu giai đoạn thực hiện sau khi nhận được thanh toán đầy đủ phí. Tất cả các khoản phí và lệ phí phải trả bằng đơn vị tiền tệ do JWB WORLD chỉ định, các loại tiền tệ có sẵn là GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Tỷ giá hối đoái dựa trên tiền tệ EUR) . Khách hàng không được phép giữ lại phí và chi phí sau các khiếu nại liên quan đến bất kỳ dịch vụ, bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý nào. Tương tự như vậy, mọi quyền đối với khách hàng đều bị loại trừ. JwbWorld.com cập nhật tỷ giá hối đoái thường xuyên trên các trang web của mình và trên các thị trường và ứng dụng di động khác nhau.

8.2 Thanh toán bằng Bitcoin. JwbWorld.com chấp nhận thanh toán bằng bitcoin với Euro làm đơn vị tiền tệ trao đổi. Khách hàng chấp nhận rằng khoản thanh toán có thể được điều chỉnh trong trường hợp tài sản tiền điện tử giảm đột ngột. JwbWorld.com có quyền từ chối thanh toán bằng Bitcoin.

8.3 Thanh toán bằng Ethereum. JwbWorld.com chấp nhận thanh toán bằng Ethereum với Euro làm đơn vị tiền tệ trao đổi. Khách hàng chấp nhận rằng khoản thanh toán có thể được điều chỉnh trong trường hợp tài sản tiền điện tử giảm đột ngột. JwbWorld.com có quyền từ chối thanh toán bằng Ethereum.

8.4 Thanh toán bằng Western Union. JwbWorld.com chấp nhận thanh toán qua Western Union bằng Euro làm đơn vị tiền tệ chuyển khoản. Khách hàng đồng ý chịu chi phí của Western Union. JwbWorld.com có quyền không từ chối thanh toán bằng Western Union. Chỉ có sẵn cho thanh toán qua Western Union (Chế độ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng). 

8.5 Thanh toán bằng MoneyGram. JwbWorld.com chấp nhận thanh toán bằng MoneyGram sử dụng Euro làm đơn vị tiền tệ chuyển khoản. Khách hàng đồng ý chịu chi phí của MoneyGram. JwbWorld.com có quyền không từ chối thanh toán bằng MoneyGram. Chỉ khả dụng cho thanh toán MoneyGram (Chế độ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng). 

Thành lập và quản lý một công ty

8.2. Ngoài các khoản phí hàng năm, Khách hàng sẽ phải trả JwbWorld.com một khoản tiền duy nhất để cho phép thành lập Công ty ("chi phí thành lập"). Phí thành lập thay đổi tùy theo thẩm quyền và bao gồm việc cung cấp văn phòng đăng ký của Công ty (địa chỉ), cung cấp đại lý thường trú cũng như tất cả các tài liệu để Công ty có thể hoạt động đầy đủ từ ngày đầu tiên đăng ký, cụ thể là: giấy chứng nhận thành lập do cơ quan đăng ký địa phương cấp; các trạng thái; nghị quyết liên quan đến việc bổ nhiệm giám đốc và phân phối cổ phiếu và (các) chứng chỉ cổ phiếu.

Phí hàng năm là khoản phí cố định phải trả hàng năm khi đăng ký hoặc gia hạn Công ty. Chúng bao gồm việc duy trì Công ty liên quan đến luật pháp địa phương của khu vực pháp lý cũng như việc gia hạn văn phòng đã đăng ký, đại lý đã đăng ký và phí chính phủ của khu vực pháp lý liên quan. Các khoản phí này không được hoàn lại.

Khách hàng mắc nợ JwbWorld.com tất cả các loại thuế khác như thuế chính phủ, các nghĩa vụ, thuế và các khoản thanh toán khác cho bên thứ ba cũng như phí và bồi thường chuyển nhượng của giám đốc hoặc cổ đông được ủy thác, bao gồm cả tiền giải ngân và tất cả các chi phí xuất túi hợp lý.

Khách hàng công nhận quyền JwbWorld.com để xem xét các khoản phí hàng năm. Bất kỳ thay đổi nào trong cấu trúc phí sẽ được thông báo cho Khách hàng ít nhất một tháng trước khi bắt đầu dịch vụ trong khoảng thời gian liên quan đến phí. Khách hàng có thể thanh toán các chi phí do JwbWorld.com bằng cách sử dụng thẻ tín dụng Visa hoặc MasterCard hợp lệ do họ đứng tên hoặc chuyển khoản ngân hàng. Khách hàng gửi đến JwbWorld.com dữ liệu của thẻ tín dụng (hoặc công cụ tương tự) làm phương tiện thanh toán chấp nhận rằng JwbWorld.com thanh toán thẻ tín dụng của họ cho toàn bộ số tiền phí và / hoặc chi phí, thuế, nghĩa vụ nợ JwbWorld.com liên quan đến dịch vụ cũng như tất cả các khoản giải ngân hợp lý khác hoặc chi phí tự trả. Khách hàng cũng chấp nhận rằng JwbWorld.com có thể lưu và sử dụng dữ liệu thẻ theo các Điều kiện Chung này và Chính sách Bảo mật.

ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT ĐỂ THANH TOÁN BẰNG SỐ NỢ HOẶC THẺ TÍN DỤNG

8.3. Nếu thanh toán phí hàng năm đến hạn và quá hạn mặc dù thanh toán thường xuyên bằng JwbWorld.com và những nỗ lực hợp lý để cảnh báo Khách hàng về vi phạm này, Khách hàng đồng ý rằng JwbWorld.com thông qua SUXYS TECHNOLOGY Hoặc và giải pháp https://my-idst.com có ​​thể ghi nợ từ thẻ (thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng) của Khách hàng bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào thuộc loại này, bao gồm bất kỳ khoản phạt hoặc tiền phạt nào được áp dụng để khôi phục công ty về tình trạng ghi âm tốt.

Trong trường hợp này, Khách hàng cũng chấp nhận rằng JwbWorld.com sẽ có 60 ngày kể từ ngày ghi nợ để thanh toán bất kỳ khoản phí đăng ký hàng năm nào liên quan đến công ty của Khách hàng và bất kỳ số tiền nào được ghi nợ dưới dạng tiền phạt đăng ký cũng sẽ bao gồm bất kỳ khoản tiền phạt bổ sung nào liên quan đến thời gian chờ đợi 60 ngày.

8.4. NGOÀI RA RẰNG BÊN THỨ BA THỰC HIỆN THANH TOÁN THẺ BẰNG CÁCH CỦA KHÁCH HÀNG, KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO RẰNG CHỦ THẺ ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THANH TOÁN, CŨNG NHƯ VIỆC SỬ DỤNG THẺ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU THẺ THEO ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT. KHÁCH HÀNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHỤC VỤ TỪ NGƯỜI GIỮ ĐĂNG KÝ VÀ TUÂN THỦ KHAI BÁO CỦA NGƯỜI GIỮ MẪU CÓ THỂ CÓ TRONG KHÔNG GIAN NÀY >>.

Giới thiệu ngân hàng

8.5. Khách hàng mắc nợ JwbWorld.com một khoản tiền một lần cho việc cung cấp các dịch vụ của mình liên quan đến việc giới thiệu ngân hàng và mở tài khoản ngân hàng. Các khoản phí hành chính này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Phí quản lý được biểu thị bằng GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC theo sự lựa chọn của khách hàng trên các nền tảng của JwbWorld.com. Khách hàng sẽ phải trả phí quản lý trước JwbWorld.com không bắt đầu thực hiện dịch vụ và kết nối với (các) cơ sở. Khách hàng có thể trả phí quản lý cho JwbWorld.com bằng cách sử dụng thẻ tín dụng Visa hoặc MasterCard hợp lệ và đứng tên anh ấy hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Khách hàng gửi đến JwbWorld.com dữ liệu của thẻ tín dụng như một phương tiện thanh toán chấp nhận rằng JwbWorld.com tính phí thẻ tín dụng của họ cho toàn bộ số tiền phí quản lý cho tài khoản họ đã chọn ngoài chi phí dịch vụ chuyển phát nhanh nếu được yêu cầu.

Tài khoản khách hàng JwbWorld.com hoặc My-IDST.com

Khách hàng chấp nhận điều đó JwbWorld.com tạo một tài khoản chuyên dụng khi đặt hàng trực tuyến. Khách hàng chấp nhận và đảm bảo JwbWorld.com rằng anh ta đảm bảo an toàn toàn bộ quyền truy cập vào tài khoản của mình. Khách hàng trút bỏ mọi trách nhiệm JwbWorld.com và SUXYS trong trường hợp do sơ suất và không tôn trọng các yếu tố bảo mật thiết yếu của mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập truy cập của mình. Trong trường hợp vi phạm tài khoản hoặc sử dụng gian lận, khách hàng chấp nhận rằng JwbWorld.com chặn quyền truy cập vào tài khoản này ngay lập tức và không có bất kỳ lý do gì để cung cấp cho khách hàng. Khách hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm về bảo mật tài khoản của mình và các truy cập của mình rằng anh ta là người duy nhất có mật khẩu và thông tin đăng nhập của mình.

Bổ nhiệm Giám đốc

8.6. Khách hàng trao quyền cho JwbWorld.com và xác nhận rằng tất cả những người được bổ nhiệm làm giám đốc của một công ty theo mẫu đơn đặt hàng được gửi cho JwbWorld.com và những người chưa ký vào tuyên bố chấp nhận nhiệm vụ đã thực sự đồng ý với nhiệm vụ giám đốc của họ tại thời điểm đăng ký thành lập công ty và mỗi thể nhân được bổ nhiệm làm giám đốc phải đủ 18 tuổi. Ngoài ra, những người chứng nhận rằng quản trị viên là đối tượng của sự đồng ý được thông báo về việc bổ nhiệm và nghĩa vụ của anh ta.

Bổ nhiệm Giám đốc

8.6.1 Khách hàng cho phép JwbWorld.com và xác nhận rằng tất cả những người được bổ nhiệm làm Giám đốc của một công ty theo mẫu đơn đặt hàng được gửi cho JwbWorld.com và những người chưa ký tuyên bố chấp nhận nhiệm vụ đã thực sự đồng ý với nhiệm vụ giám đốc của họ tại thời điểm đăng ký thành lập công ty và mỗi thể nhân được bổ nhiệm làm giám đốc phải đủ 18 tuổi. Ngoài ra, những người chứng nhận rằng giám đốc là đối tượng của sự đồng ý được thông báo về việc bổ nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Bổ nhiệm một thư ký

8.6.1 Khách hàng cho phép JwbWorld.com và xác nhận rằng tất cả những người được bổ nhiệm làm Thư ký của một công ty theo mẫu đơn đặt hàng được gửi cho JwbWorld.com (Nghĩa vụ và đăng ký bắt buộc trong trường hợp giám đốc được chỉ định phục vụ) và những người chưa ký tuyên bố chấp nhận nhiệm vụ đã thực sự đồng ý với nhiệm vụ Thư ký của họ tại thời điểm đăng ký của công ty và mỗi thể nhân được bổ nhiệm làm giám đốc đã đạt 18 tuổi. Ngoài ra, những người chứng nhận rằng thư ký là đối tượng của sự đồng ý được thông báo về việc bổ nhiệm và nghĩa vụ của anh ta.

Các dịch vụ cộng tác viên khác

8.7. Khách hàng mắc nợ JwbWorld.com khoản tiền một lần không hoàn lại cho việc cung cấp các dịch vụ của mình liên quan đến việc kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc hỗ trợ đăng ký các dịch vụ đó từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Số tiền này được thu riêng để trang trải chi phí JwbWorld.com. Khách hàng thừa nhận rằng JwbWorld.com sẽ không phải là một bên trong bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào được thiết lập giữa Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Khách hàng thừa nhận rằng JwbWorld.com có khả năng nhận được phí bảo hiểm dành cho người giới thiệu doanh nghiệp từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong trường hợp Khách hàng chấp nhận và Khách hàng từ bỏ rõ ràng quyền yêu cầu thu hồi khoản phí bảo hiểm đó.

 1. Giao tiếp và hướng dẫn

Khách hàng và JwbWorld.com có thể gửi cho nhau các hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác bằng thư, email, thông qua cổng internet chuyên dụng của JwbWorld.com hoặc bằng fax, BẬT ĐẶT CHỖ, điều đó JwbWorld.com có thể gửi báo cáo chi phí hoặc lệ phí dưới dạng tệp đính kèm qua email. Khách hàng và JwbWorld.com phải giữ tất cả các hướng dẫn, thông báo, tài liệu hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác để làm bằng chứng. Tất cả các thông tin liên lạc dành cho JwbWorld.com sẽ được gửi đến văn phòng đã đăng ký của nó hoặc đến bất kỳ địa chỉ nào khác JwbWorld.com sẽ luôn thông báo cho Khách hàng bằng văn bản và, tất cả các thông tin liên lạc dành cho Khách hàng, sẽ được gửi đến địa chỉ của anh ấy hoặc đến bất kỳ địa chỉ nào khác mà Khách hàng sẽ thông báo cho JwbWorld.com bằng văn bản mọi lúc, bao gồm cả hướng dẫn người đăng ký phải được chấp thuận bằng văn bản. Từ JwbWorld.com phải có thể liên hệ với Khách hàng bất cứ lúc nào nếu cần thiết, Khách hàng cam kết sẽ thông báo ngay lập tức JwbWorld.com nếu nó thay đổi địa chỉ, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại / fax. Trong trường hợp Khách hàng có ý định chấm dứt tất cả các dịch vụ JwbWorld.com đối với một công ty cụ thể hoặc một số công ty, bất kỳ thông báo chấm dứt nào được thực hiện bằng email phải được gửi đến info@jwbworld.com.

 1. Xử lý và bảo vệ dữ liệu

10.1. JwbWorld.com sẽ xử lý dữ liệu cá nhân, theo định nghĩa của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (RGPD / GDPR), bao gồm bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng, còn được gọi là “chủ thể dữ liệu”. Một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu đến một định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng kết nối hoặc bởi một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về sinh lý học, sinh lý học. , bản sắc di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân này.

Xử lý dữ liệu có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân, cho dù là tự động hay thủ công, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, truy xuất, tham vấn, điều chỉnh hoặc sửa đổi, sử dụng, giao tiếp bằng cách truyền, phổ biến, xóa hoặc phá hủy dữ liệu đó, cũng như cung cấp, sắp xếp hoặc kết hợp dữ liệu, hạn chế của chúng hoặc xóa.

Người nhận dữ liệu cá nhân bao gồm các công ty tập đoàn JwbWorld.com đóng vai trò là nhà thầu phụ hoặc phụ trợ, đại lý cư trú tại các khu vực pháp lý liên quan đến dịch vụ, các nhà cung cấp CNTT và viễn thông của chúng tôi, các nhà cung cấp bên thứ ba khác bao gồm các ngân hàng mà Khách hàng đã rõ ràng muốn được giới thiệu, cơ quan đăng ký công ty đại chúng hoặc cơ quan pháp luật. Mỗi tiết lộ này sẽ được thực hiện theo GDPR và các mối quan hệ của chúng tôi với các bên thứ ba sẽ theo hợp đồng, theo đó cả hai bên phải tuân theo các nghĩa vụ GDPR, chẳng hạn như nghĩa vụ bảo mật đối với bất kỳ ai xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu.

Để tuân thủ các nghĩa vụ khách hàng biết ("KYC") và để đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp một cách chính xác, dữ liệu được xử lý bao gồm các thông tin chi tiết về Khách hàng, chẳng hạn như họ và tên, quốc tịch, ngày sinh, nơi ở và địa chỉ cư trú, số hộ chiếu, ngày hiệu lực của hộ chiếu và dữ liệu liên lạc của những người có thể nhận dạng, cũng như các tài liệu hỗ trợ xác nhận dữ liệu cá nhân này và hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Khách hàng. Quy trình KYC được thực hiện với ứng dụng ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Khách hàng có nghĩa vụ giữ dữ liệu cá nhân của mình với JwbWorld.com cập nhật trong suốt mối quan hệ hợp đồng và nộp bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào liên quan đến nghĩa vụ của mình để giữ cho nó được cập nhật theo các hình thức được quy định bởi JwbWorld.com.

10.2. JwbWorld.com hoặc đại lý thường trú có khả năng xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là người xử lý thay mặt cho JwbWorld.com, nếu có thể vẫn là người kiểm soát dữ liệu. Có thể lấy thêm thông tin về các bên mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

10.3. Khách hàng xác nhận rằng họ có thể lấy thêm thông tin bằng cách liên hệ JwbWorld.com hoặc bằng cách gửi email tới info@mistercompanies.com. Tất cả các giao tiếp sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. Bất kỳ ngôn ngữ nào khác có thể được sử dụng bởi JwbWorld.com theo quyết định riêng của mình, chỉ với tư cách là một phép lịch sự đối với Khách hàng.

10.4. Khách hàng được thông báo rằng anh ta có quyền rút lại sự đồng ý. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi rút lại, cũng như tính hợp pháp của việc tiếp tục xử lý nếu tồn tại một lý do khác biện minh cho việc xử lý, chẳng hạn như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Khách hàng đảm bảo JwbWorld.com rằng anh ta đã có được sự đồng ý đầy đủ của bất kỳ chủ thể dữ liệu bên thứ ba nào có dữ liệu cá nhân được truyền đến JwbWorld.com bởi Khách hàng và sự đồng ý này bao gồm quá trình xử lý bằng hoặc thông qua JwbWorld.com dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu bên thứ ba này vì lý do cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật.

10.5. JwbWorld.com, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của nó, được yêu cầu phải xử lý dữ liệu một cách bí mật. Bất chấp tất cả các biện pháp phòng ngừa bảo mật, dữ liệu, bao gồm thông tin liên lạc qua email và dữ liệu tài chính cá nhân, có thể bị các bên thứ ba trái phép xem trong quá trình truyền giữa Khách hàng và JwbWorld.com. Với mục đích giao tiếp với JwbWorld.com, Khách hàng có thể được yêu cầu sử dụng phần mềm do bên thứ ba sản xuất, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần mềm trình duyệt hỗ trợ giao thức bảo mật dữ liệu tương thích với giao thức được sử dụng bởi JwbWorld.com.

10.6. Thông tin được cung cấp trong ngữ cảnh của điều khoản này cấu thành một phần trình bày về bảo vệ dữ liệu. Điều này được giải thích chi tiết hơn trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi có sẵn tại liên kết được cung cấp cho mục đích này.

 1. Không đủ năng lực pháp lý

Khách hàng sẽ phải chịu rủi ro về bất kỳ thành kiến ​​nào do không đủ năng lực pháp lý liên quan đến cá nhân của họ hoặc luật sư của họ hoặc các bên thứ ba khác, trừ khi sự thiếu năng lực này đã được thông báo cho JwbWorld.com bằng văn bản.

 1. responsabilité

12.1. Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản cụ thể nào, bất kỳ thiệt hại nào do lỗi hoặc thiếu sót của JwbWorld.com, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của nó phải do Khách hàng chịu, trừ khi JwbWorld.com, các giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của công ty không phạm phải sơ suất hoặc gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể loại trừ theo luật hiện hành. JwbWorld.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phải chịu do hỏng hóc máy móc, đình công, tấn công internet, tấn công khủng bố, thiên tai, đại dịch chậm trễ hoặc bất kỳ lỗi nào của bất kỳ nhân viên, ban quản lý hoặc bất kỳ người trông coi nào trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ. 

12.2. Bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi hoặc phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, do lỗi, thất bại, sơ suất, hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ người nào khác, hệ thống, tổ chức hoặc cơ sở hạ tầng thanh toán sẽ do Khách hàng chịu.

12.3. JwbWorld.com không thể chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ bổ sung không thể được triển khai. Trách nhiệm của JwbWorld.com liên quan đến Dịch vụ bổ sung được giới hạn nghiêm ngặt trong việc lựa chọn, hướng dẫn và giám sát các chi nhánh của nó hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

12.4. Bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, điện tín, telex, fax, điện thoại và các phương tiện thông tin liên lạc hoặc phương tiện vận tải khác, và đặc biệt là tổn thất do sự chậm trễ, hiểu lầm, hư hỏng, đối xử tệ hại do các bên thứ ba gây ra hoặc sao chép các bản sao, là trách nhiệm của Khách hàng, trừ khi JwbWorld.com đã phạm phải sơ suất nghiêm trọng.

12.5. JwbWorld.com không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp hỏng một trong các phương tiện liên lạc cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ được cung cấp trong Hợp đồng, hoặc đối với bất kỳ thư hoặc cuộc gọi nào nhận được trong khuôn khổ các dịch vụ được cung cấp trong Hợp đồng. JwbWorld.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc fax hướng dẫn, bao gồm cả trường hợp việc truyền không thành công, không đầy đủ hoặc bị mất.

12.6. Trong trường hợp cụ thể của việc mở một tài khoản ngân hàng, JwbWorld.com đóng vai trò là bên thứ ba trong mối quan hệ giữa Ngân hàng và Khách hàng. Vì vậy, JwbWorld.com không thể chịu trách nhiệm về mối quan hệ giữa Ngân hàng và Khách hàng. JwbWorld.com không có quyền hành động và không tự nhận mình là nhân viên, người đại diện hoặc thành viên ban quản lý của Ngân hàng và / hoặc ký thay mặt hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào thay mặt ngân hàng.

 1. Thời hạn, chấm dứt và tạm ngừng dịch vụ

Nói chung

13.1. Bất kỳ Hợp đồng nào kéo dài trong khoảng thời gian được chỉ định và sau đó sẽ được tự động gia hạn cho các giai đoạn tiếp theo bằng với độ dài của thời hạn ban đầu. Đối với tất cả các khía cạnh khác, bất kỳ Hợp đồng nào sẽ được tự động gia hạn theo cùng các điều khoản và điều kiện. JwbWorld.com hoặc Khách hàng có thể chấm dứt bất kỳ Hợp đồng nào trong thời hạn được đề cập trong đó, hoặc khi kết thúc bất kỳ giai đoạn gia hạn hoặc gia hạn nào, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ít nhất hai tháng. Chấm dứt được hiểu là không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của một bên phát sinh trước khi chấm dứt hoặc phát sinh liên quan đến bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào đã cam kết trước khi chấm dứt. Quyền chấm dứt ngay lập tức vì lý do chính đáng được bảo lưu.

13.2. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng và / hoặc Chung này, JwbWorld.com có thể chấm dứt bất kỳ Hợp đồng và dịch vụ nào có hiệu lực ngay lập tức, bao gồm bất kỳ Hợp đồng nào về Dịch vụ bổ sung được cung cấp bởi các công ty liên kết với JwbWorld.com hoặc bởi các bên thứ ba. Trong trường hợp như vậy, Khách hàng phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để thay thế bất kỳ vị trí trống nào trong bất kỳ Công ty nào sau khi chấm dứt đó và được đồng ý rõ ràng rằng JwbWorld.com không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc chấm dứt ngay lập tức đó.

Thành lập và quản lý một công ty

13.3. Bất kỳ Hợp đồng nào cho hoạt động của một Công ty đều có hiệu lực trong một năm. Trong trường hợp Khách hàng chấm dứt hợp đồng hoặc yêu cầu JwbWorld.com chuyển quyền quản lý Công ty cho một đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ của công ty khác hoặc thanh lý công ty, JwbWorld.com sẽ không chuyển nhượng hoặc thanh lý Công ty cho đến khi tất cả các khoản thanh toán, chi phí và / hoặc phí chưa thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế chính phủ, các nghĩa vụ, thuế và các khoản thanh toán khác cho phí bên thứ ba cũng như các khoản phí liên quan đến giám đốc hoặc cổ đông được ủy thác và chuyển nhượng phí 750,00 USD) đã được thanh toán đầy đủ.

Ngay sau khi Công ty được thành lập và được đăng ký tại khu vực pháp lý có liên quan, Khách hàng cam kết ký hợp đồng đại lý. Không thành công, JwbWorld.com có quyền từ chối chuyển cho Khách hàng các tài liệu xã hội liên quan đến Công ty miễn là hợp đồng ủy thác nói trên không được Khách hàng ký.

Khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ phí thành lập, ít chi phí chuyển phát nhanh hơn, nếu đáp ứng cả ba điều kiện sau: (i) JwbWorld.com không thể tạo Công ty cho Khách hàng VÀ (ii) JwbWorld.com đã nhận được tất cả các tài liệu cần thiết do Khách hàng hoàn thành hợp lệ, bao gồm bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ của Khách hàng đã được xác thực theo hướng dẫn cụ thể của Thỏa thuận về sự siêng năng của các ngân hàng Thụy Sĩ và bất kỳ tài liệu nào được Khách hàng yêu cầu bằng JwbWorld.com, chẳng hạn như, cụ thể là hóa đơn điện nước không quá 3 tháng, sơ yếu lý lịch và thư giới thiệu từ ngân hàng VÀ (iii) yêu cầu hoàn trả được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày Khách hàng thanh toán phí bồi thường.

Mở tài khoản ngân hàng

13.4. Dịch vụ kết thúc bằng việc Ngân hàng mở tài khoản và sau đó mọi quan hệ được thực hiện giữa Khách hàng và Ngân hàng.

Bất kỳ Khách hàng nào cũng có thể quyết định hủy bỏ yêu cầu của mình trong vòng 3 ngày theo lịch kể từ khi yêu cầu mở tài khoản ngân hàng. Khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ phí lắp đặt, trừ chi phí chuyển phát nhanh, nếu đáp ứng ba điều kiện sau: (i) Ngân hàng, với sự hỗ trợ của JwbWorld.com, không thể mở tài khoản cho Khách hàng VÀ (ii) JwbWorld.com hoặc Ngân hàng đã nhận được tất cả các tài liệu cần thiết do Khách hàng hoàn thành hợp lệ, bao gồm bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ của Khách hàng đã được xác thực theo hướng dẫn cụ thể của Công ước về sự siêng năng đến hạn của các Ngân hàng Thụy Sĩ và bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu từ khách hàng bởi JwbWorld.com, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở bảng sao kê tài khoản thẻ tín dụng, hóa đơn điện nước, hợp đồng lao động, giấy chứng nhận thành lập hoặc bằng chứng khác về nguồn gốc kinh tế của quỹ. Đây là trường hợp duy nhất được hoàn lại tiền. Vì bất kỳ lý do gì sẽ không được hoàn lại tiền nếu khách hàng quyết định hủy yêu cầu của họ sau 3 ngày theo lịch.

Phương thức hoàn tiền

13.5. Mọi khoản hoàn trả chỉ có thể được thực hiện thông qua cùng một phương thức thanh toán được sử dụng để thanh toán cho JwbWorld.com.

 1. Chia hết

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này được hoặc có thể trở thành, theo bất kỳ luật thành văn nào, hoặc bị tòa án hoặc cơ quan hành chính hoặc bất kỳ cơ quan tài phán có thẩm quyền nào coi là bất hợp pháp, không hợp lệ, bị cấm hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó được coi là không có hiệu lực. trong phạm vi của sự bất hợp pháp, vô hiệu, không hợp lệ, bị cấm hoặc không thể áp dụng. Các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực.

 1. Bài tập

Để thực hiện các dịch vụ của mình, JwbWorld.com có quyền thuê các nhà thầu phụ thuộc thẩm quyền của mình: Luật sư, Luật gia, Kế toán viên, Kế toán viên, Kiểm toán viên theo luật định và các Đại lý thành lập mạng khác JwbWorld.com . Các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh từ Hợp đồng chỉ có thể được chuyển giao cho bên thứ ba khi có sự đồng ý bằng văn bản của JwbWorld.com.

 1. Quyền áp dụng 

Thỏa thuận này được điều chỉnh và thiết lập theo luật pháp của Anh. Bất kỳ bất đồng nào giữa các bên phát sinh liên quan đến Hợp đồng, bao gồm các vấn đề liên quan đến việc ký kết, hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp đồng, đều thuộc quyền tài phán độc quyền của SUXYS Ltd, tức là tòa án Luân Đôn, Vương quốc Anh.